top of page

Način poslovanja kod kupoprodaje nekretnina

ZA PRODAVATELJA:

Pri posredovanju u prodaji nekretnina djelatnik (agent) CICITAS VETUS IELSAE jdoo će doći vidjeti i Ugovor o posredovanju pri prodaji nekretnina u kojem se Agencija obvezuje Prodavatelju da će za njega izvršiti sljedeće:

  • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,

  • upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom nekretnine,

  • izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:

   • očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnina,

   • upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretnine,

   • pravne posljedice neispunjavanja obveza prema trećoj strani,

   • nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno zakonu,

   • okolnosti primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu sukladno posebnim propisima.

  • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnina na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način

  • omogućiti pregled nekretnina,
    

  • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
    

  • čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
    

  • obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koji su mu poznati ili mu moraju biti poznati
    

  • prisustvovati pri isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnina kojom prilikom će se sastaviti zapisnik o primopredaji nekretnina.

ZA KUPCA

Pri posredovanju u kupnji nekretnina, Kupac sa agencijom potpisuje Ugovor o posredovanju kojim se CIVITAS VETUS IELSAE jdoo obvezuje osobito na sljedeće:

 1. da će kao dobar gospodarstvenik tražiti priliku za realiziranje povjerenog mu posla (traženje i pokazivanje nekretnina, oglašavanje na ugovornim portalima, te prikaz nekretnina putem elektroničkih medija)
   

 2. pravovremeno obavještavati Nalogodavca o svim pojedinostima važnim za posao
   

 3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo predmetne nekretnine i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke u ispravama, ukoliko postoje
   

 4. upoznati Nalogodavca sa zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetnih nekretnina
   

 5. čuvati podatke o Nalogodavcu kao poslovnu tajnu
   

 6. voditi pregovore između Nalogodavca i treće osobe u svrhu realizacije povjerenog mu posla
   

 7. Izdati račun za naplaćenu proviziju
   

 8. Posrednik se također obvezuje obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koji su mu poznati ili su mu trebale biti poznate.
   

 9. Posrednik ne odgovara za istinitost i točnost informacija objavljenih na ovim web stranicama budući da je iste informacije dobio od Nalogodavca s kojim ima ugovorni odnos.

Također agencija za Kupca obavlja:

 • pravno praćenje koje obuhvaća izradu kompletne dokumentacije vezane uz kupoprodaju nekretnine (Predugovor ukoliko se potpiše, te glavni Kupoprodajni ugovor);

 • dostava gruntovnih izvadaka predmetne nekretnine (uoči potpisivanja)

 • organiziranje i ovjera potpisa na kupoprodajnom ugovoru, u slučaju realizacije kredita banke, prisustvovanje solemnizaciji ugovora o kreditu te predaja prijedloga za uknjižbu hipoteke u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda radi uknjižbe iste

 • po upisu hipoteke dostava rješenja i izvoda iz zemljišne knjige.

 • prisustvoje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnina

 • prijava i razrez poreza, te prisustvovanje poreznoj komisiji za procjenu nekretnina

 • prijava za oslobođenje poreza kod prvokupa;

 • prijava prijedloga za uknjižbu prava vlasništva u Općinskom Sudu u Splitu

 • prijenos režija sa imenom prodavatelja na ime kupca a za što Kupac agencija daje punomoć

SIGURNOST

Predani smo tome da Vaše informacije budu zaštićene. Kako bi spriječili neautorizirani pristup ili objavu podataka uveli smo rješenja i postupak koji bi trebao osigurati i čuvati podatke koje smo pohranili. 

KAKO KORISTIMO KOLAČIĆE

Cookie je mala datoteka koja traži dopuštanje kako bi bila smještena na Vaše računalo. Jednom kada se složite i dopustite instalacijski kolačić koji pomaže u analizi web prometa i obavještava vas kada pristupite određenom portalu. Cookie dopušta web aplikacijama da vam odgovori kao pojedinci te da se prilagode vašim potrebama i postavkama (pamtite Vaše korisničko ime i/ili lozinku, automatski Vas prijavljuje i sl).

Možemo koristiti podatke iz kolačića kako bismo analizirali Vaše ponašanje na web stranici myhvar.net. Ovi podaci se koriste isključivo u statističke svrhe nakon čega se ti podaci brišu.

Cookie su normalni dio funkcioniranja web-a koji unaprjeđuju iskustvo korisnika prilikom korištenja web-a. Cookie-ji ne ugrožavaju sigurnost Vašeg računala ili Vaših podataka te svi podaci osim onih koje dobrovoljno dijelite biti će i dalje sigurni i zaštićeni.

Možete odabrati mogućnost prihvaćanja ili odbijanja cookie-a. Većina preglednika prihvaća kolačić automatski ali vi možete podesiti postavke svog preglednika i odbiti kolačić. Ovakve postavke na pregledniku mogu utjecati na neke dijelove portala i mogu Vam onemogućiti neke značajke.

Na temelju Opće uredbe (EU) 2016/679 koja je stupila na snagu 25. svibnja 2016. godine i koja će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine,
Direktor Ivo Drinković, Civitas Vetus Ielsae jdoo, Jelsa 765, 21465 Jelsa, OIB: 21344205981 , donio je slijedeći
PRAVILNIK
o zaštiti osobnih podataka – primjeni GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka)
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuje zaštita, prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka sukladno provedbi gn Uredbe i Zakona o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu: GDPR), čiji je obveznik primjene Civitas Vetus Ielsae jdoo, Jelsa 765, 21465 Jelsa, OIB: 21344205981_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ (u daljnjem tekstu: „Civitas Vetus Ielsae jdoo“), gdje se nadzire prikupljanje, obrada, korištenje i zaštita osobnih podataka svih fizičkih osoba koje prikuplja i obrađuje.
Članak 2.
„Civitas Vetus Ielsae jdoo“ prikuplja i obrađuje osobne podatke u svrhu izvršavanja zakonskih obveza, te radi ispunjenja ugovorenih poslovnih obveza i to u opsegu koji je nužan da bi se postigla utvrđena svrha.
Osobni podaci se čuvaju u obliku koji dopušta identifikaciju ispitanika ne moraju duže no što je potrebno za svrhu u kojoj se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju.
Tu se misli na osobne podatke zaposlenika, poslovnih partnera te podatke gostiju.
Osobni podaci zaposlenika se prikupljaju, obrađuju i koriste u obimu koji je definiran Zakonima i propisima, a radi izvršenja Ugovora o radu, obrade u računovodstvu radi obračuna i isplate plaćanja, te Zaštite na radu – prema Zakonu.
Zaposlenik je upoznat s razlogom prikupljanja ovih podataka te se ti podaci trajno čuvaju. Podaci su: ime-prezime, prebivalište - adresa, datum rođenja, mjesto rođenja, ime oca ili majke, broj zdravstvenog osiguranja, broj MIO osiguranja, osiguranje MIO II, vrsta radnog odnosa, radno mjesto, stručna sprema, zanimanje, OIB, broj bankovnog računa, radni staž, datum zasnivanja radnog odnosa, radno vrijeme, prava iz radnog odnosa.
Prije prikupljanja osobnih podataka ispitanik će biti informiran o vrsti obrade u kojoj su podaci namijenjeni. Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika usmeno i pisanim putem.
Ø Osobni podaci poslovnog partnera – radi kontaktiranja, ugovaranja usluga i ispostave računa – prema Zakonu. Podaci su: ime i prezime, sjedište - adresa, telefon-faks-mail, porezni broj.
Članak 3.
Civitas Vetus Ielsae jdoo dužan je donijeti odluku o imenovanju osoba zaduženih za zaštitu osobnih podataka koje vode brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka, kao i osobe koje su osim ovlaštenih poslodavaca nadzirale prikupljaju li se, obrađuju, koriste i dostavljaju. trećim osobama osobni podaci u skladu sa Zakonom.
To je; Direktor, Ivo Drinković, Civitas Vetus Ielsae jdoo, Jelsa 765, 21465 Jelsa, OIB: 21344205981.
Članak 4.
Civitas Vetus Ielsae jdoo dužan je prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka informirati osobu čiji se podaci prikupljaju, o vrsti obrade u kojoj su podaci namijenjeni, o postojanju prava na pristup podacima i prava na ispravak podataka koji se na njega odnose, o primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka te radi li se o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka ili mogućim posljedicama uskrate davanja podataka. U slučaju obveznog davanja osobnih podataka navodi se i zakonska osnova za obradu podataka.
Osobni podaci prikupljaju se neposredno od ispitanika usmeno ili pisanim putem.
Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu sa Zakonom/GDPR i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima.
Članak 5.
Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima ili njihov gubitak, podaci pohranjeni u papirnatom obliku čuvaju se u dosjeima ili registratorima, u zaključanim ormarima ili prostorijama kojima mogu pristupiti samo ovlašteni radnici, a podaci pohranjeni u elektroničkom obliku na posebnom računalu koje je zaštićeno sigurnosnim programima Malwarebytes Premium, Windows defender, Firewall i dodjeljivanjem posebnog korisničkog imena i lozinke, poznatom samo radniku koji obrađuje te podatke. Redovito se stvara sigurnosna kopija na vanjskoj memoriji, te se čuva dislocirano od računala.
Članak 6.
Civitas Vetus Ielsae jdoo ovlašten je osobne podatke dati na korištenje drugim primateljima na temelju pisanog zahtjeva primatelja, odnosno Ugovora, ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja. Pisani zahtjev mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se traže.
Članak 7.
ivitas Vetus Ielsae jdoo dužan je poduzimati tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe, te utvrditi obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka, na čuvanje tajnosti podataka odnosno potpisivanje izjave o povjerljivosti.
U slučaju nelegalnog proboja osobnih podataka unutar organizacije mora se odmah reagirati, te obavijestiti nadležno nadzorno tijelo o ugroženosti podataka, i to unutar 72 sata od trenutka spoznaje da je došlo do proboja. Osim toga, svi korisnici čiji su podaci ugroženi moraju biti bez odgode obaviješteni o tom riziku.
Članak 8.
Civitas Vetus Ielsae jdoo dužan je najkasnije u zakonskom roku od podnošenja zahtjeva, svakom ispitaniku na njegov zahtjev, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:
Ø dostaviti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega ili ne
Ø dati obavijest u razumljivom roku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,
Ø omogućiti uvid u osobne podatke koji se odnose na njega,
Ø dostaviti izvode, potvrde ili ispise osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,
Ø dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobiva na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega.
Na zahtjev osobe, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika, te u slučaju ako samo to utvrdi, „Dragec-Promet“ dužan je dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu sa Zakonom, te o izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju najkasnije u zakonskom roku obavijestiti osobu na koju se podaci odnose i primatelju osobnih podataka.
Zahtjev se podnosi pisanim putem osobama zaduženim za zaštitu osobnih podataka u Civitas Vetus Ielsae jdoo.
Ukoliko ispitanik smatra da su mu potvrđena prava može se žaliti nadležnoj instituciji za zaštitu osobnih podataka.
Članak 9.
Na sva pitanja zaštite, prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka koja nisu uređena ovim Pravilnikom neposredno se primjenjuju odredbe Uredbe GDPR i Zakona.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja
Civitas Vetus Ielsae jdoo, Jelsa 765, 21465 Jelsa, OIB: 21344205981
Direktor Ivo Drinković

bottom of page