top of page

Način poslovanja kod kupoprodaje nekretnina

ZA PRODAVATELJA:

Pri posredovanju u prodaji nekretnine djelatnik (agent)CICITAS VETUS IELSAE j.d.o.o. će doći vidjeti i Ugovor o posredovanju pri prodaji nekretnine u kojem se Agencija obvezuje Prodavatelju da će za njega izvršiti slijedeće:

  • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,

  • upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom nekretnine,

  • izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:

   • očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,

   • upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretnini,

   • pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,

   • nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno zakonu,

   • okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.

  • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način

  • omogućiti pregled nekretnine,
    

  • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
    

  • čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
    

  • obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate
    

  • prisustvovati pri isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom će sastaviti zapisnik o primopredaji nekretnine.

ZA KUPCA

Pri posredovanju u kupnji nekretnine, Kupac sa agencijom potpisuje Ugovor o posredovanju kojim se CIVITAS VETUS IELSAE j.d.o.o. obvezuje osobito na slijedeće:

 1. da će kao kao dobar gospodarstvenik tražiti priliku za realiziranje povjerenog mu posla (traženje i pokazivanje nekretnine, oglašavanje na ugovornim portalima, te prikaz nekretnine putem elektroničkih medija)
   

 2. pravovremeno obavještavati Nalogodavca o svim pojedinostima važnim za posao
   

 3. izvršiti uvid u isprave kojim se dokazuje vlasništvo predmetne nekretnine i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke u ispravama, ukoliko postoje
   

 4. upoznati Nalogodavca sa zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine
   

 5. čuvati podatke o Nalogodavcu kao poslovnu tajnu
   

 6. voditi pregovore između Nalogodavca i treće osobe u svrhu realizacije povjerenog mu posla
   

 7. Izdati račun za naplaćenu proviziju
   

 8. Posrednik se također obvezuje obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili su mu trebale biti poznate.
   

 9. Posrednik ne odgovora za istinitost i točnost informacija objavljenih na ovim web stranicama budući da je iste informacije dobio od Nalogodavca s kojim ima ugovorni odnos.

Također agencija za Kupca obavlja:

 • pravno praćenje koje obuhvaća izradu kompletne dokumentacije vezane uz kupoprodaju nekretnine (Predugovor ukoliko se potpisuje, te glavni Kupoprodajni ugovor);

 • dostava gruntovnih izvadaka predmetne nekretnine (uoči potpisivanja)

 • organiziranje i ovjera potpisa na kupoprodajnom ugovoru, a u slučaju realizacije kredita banke, prisustvovanje solemnizaciji ugovora o kreditu te predaja prijedloga za uknjižbu hipoteke u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda radi uknjižbe iste

 • po upisu hipoteke dostava rješenja i izvatka iz zemljišne knjige.

 • prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine

 • prijava i razrez poreza, te prisustvovanje poreznoj komisiji za procjenu nekretnine

 • prijava za oslobođenje poreza kod prvokupa;

 • prijava prijedloga za uknjižbu prava vlasništva u Općinskom Sudu u Splitu

 • prijenos režija sa imena prodavatelja na ime kupca a za što Kupac agenciji daje punomoć

SIGURNOST

Predani smo tome da Vaše informacije budu zaštićene. Kako bi spriječili neautorizirani pristup ili objavu podataka uveli smo rješenja i procedure koja bi trebala osigurati i čuvati podatke koje smo pohranili. 

KAKO KORISTIMO COOKIES

Cookie je mala datoteka koja traži dopuštenje kako bi bila smještena na Vaše računalo. Jednom kada se složite i dopustite instalaciju cookie pomaže u analizi web prometa i obavještava Vas kada pristupite određenom portalu. Cookie dopušta web aplikacijama da vam odgovore kao individui te da se prilagode vašim potrebama i postavkama (pamte Vaše korisničko ime i/ili lozinku, automatski Vas prijavljuje i sl).

Mi možemo koristiti podatke iz cookia kako bi analizirali Vaše ponašanje na myhvar.net web stranici. Ovi podaci se koriste isključivo u statističke svrhe nakon čega se ti podaci brišu.

Cookie su normalni dio funkcioniranja web-a koji unaprjeđuju iskustvo korisnika prilikom korištenja web-a. Cookie-ji ne ugrožavaju sigurnost Vašeg računala ili Vaših podataka te svi podaci osim onih koje dobrovoljno dijelite biti će i dalje sigurni i zaštićeni.

Možete odabrati mogućnost prihvata ili odbijanja cookie-a. Većina preglednika prihvaća cookie automatski ali vi možete podesiti postavke svoga preglednika i odbiti cookie. Ovakva postavke na pregledniku može utjecati na neke dijelove portala i može Vam onemogućiti neke značajke.

Na temelju Opće uredbe (EU) 2016/679 koja je stupila na snagu 25. svibnja 2016. godine i koja će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine,
Direktor Ivo Drinković, Civitas Vetus Ielsae j.d.o.o., Jelsa 765, 21465 Jelsa, OIB: 21344205981 , donio je slijedeći
PRAVILNIK
o zaštiti osobnih podataka – primjeni GDPR (General Data Protection Regulation)
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuje zaštita, prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka sukladno implementaciji g.n. Uredbe i Zakona o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu: GDPR), čiji je obveznik primjene Civitas Vetus Ielsae j.d.o.o., Jelsa 765, 21465 Jelsa, OIB: 21344205981  (u daljnjem tekstu: „Civitas Vetus Ielsae j.d.o.o.“), gdje se nadzire prikupljanje, obrada, korištenje i zaštita osobnih podataka svih fizičkih osoba koje prikuplja i obrađuje.
Članak 2.
„Civitas Vetus Ielsae j.d.o.o.“ prikuplja i obrađuje osobne podatke u svrhu izvršavanja zakonskih obveza, te radi ispunjenja ugovorenih poslovnih obveza i to u opsegu koji je nužan da bi se postigla utvrđena svrha.
Osobni podaci moraju se čuvati u obliku koji dopušta identifikaciju ispitanika ne duže no što je potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju.
Tu se misli na osobne podatke zaposlenika, poslovnih partnera te podatke gostiju.
Osobni podaci zaposlenika se prikupljaju, obrađuju i koriste u obimu koje je definirano Zakonima i propisima, a radi izvršenja Ugovora o radu, obrade u računovodstvu radi obračuna i isplate plaća, te Zaštite na radu – prema Zakonu.
Zaposlenik je upoznat s razlogom prikupljanja ovih podataka te se ove podatke čuva trajno. Podaci su: ime-prezime, prebivalište - adresa, datum rođenja, mjesto rođenja, ime oca ili majke, broj zdravstvenog osiguranja, broj MIO osiguranja, osiguranje MIO II, vrsta radnog odnosa, radno mjesto, stručna sprema, zanimanje, OIB, broj bankovnog računa, radni staž, datum zasnivanja radnog odnosa, radno vrijeme, prava iz radnog odnosa.
Prije prikupljanja osobnih podataka ispitanik će biti informiran o svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni. Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika usmeno i pisanim putem.
Ø Osobni podaci poslovnih partnera – radi kontaktiranja, ugovaranja usluga i ispostave računa – prema Zakonu. Podaci su: ime i prezime, sjedište - adresa, telefon-faks-mail, porezni broj.
Članak 3.
Civitas Vetus Ielsae j.d.o.o. dužan je donijeti odluku o imenovanju osoba zaduženih za zaštitu osobnih podataka koji vode brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka, kao i osobe koje su osim poslodavca ovlaštene nadzirati prikupljaju li se, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama osobni podaci u skladu sa Zakonom.
To je; Direktor, Ivo Drinković, Civitas Vetus Ielsae j.d.o.o., Jelsa 765, 21465 Jelsa, OIB: 21344205981.
Članak 4.
Civitas Vetus Ielsae j.d.o.o. dužan je prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka informirati osobu čiji se podaci prikupljaju, o svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni, o postojanju prava na pristup podacima i prava na ispravak podataka koji se na njega odnose, o primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka te radi li se o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka i o mogućim posljedicama uskrate davanja podataka. U slučaju obveznog davanja osobnih podataka navodi se i zakonska osnova za obradu podataka.
Osobni podaci prikupljaju se neposredno od ispitanika usmeno ili pisanim putem.
Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu sa Zakonom/GDPR i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima.
Članak 5.
Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima ili njihov gubitak, podaci pohranjeni u papirnatom obliku čuvaju se u dosjeima ili registratorima, u zaključanim ormarima ili prostorijama kojima mogu pristupiti samo ovlašteni radnici, a podaci pohranjeni u elektronskom obliku na posebnom računalu koji je zaštićen sigurnosnim programima Malwarebytes Premium, Windows defender, Firewall i dodjeljivanjem posebnog korisničkog imena i lozinke, poznatim samo radniku koji obrađuje te podatke. Redovito se stvara sigurnosna kopija na vanjskoj memoriji, te čuva dislocirano od računala.
Članak 6.
Civitas Vetus Ielsae j.d.o.o. ovlašten je osobne podatke dati na korištenje drugim primateljima na temelju pisanog zahtjeva primatelja, odnosno Ugovoru, ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja. Pisani zahtjev mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se traže.
Članak 7.
ivitas Vetus Ielsae j.d.o.o. dužan je poduzimati tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe, te utvrditi obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka, na čuvanje tajnosti podataka odnosno potpisivanje izjave o povjerljivosti.
U slučaju nelegalnog proboja osobnih podataka unutar organizacije mora se odmah reagirati, te obavijestiti nadležno nadzorno tijelo o ugroženosti podataka, i to unutar 72 sata od trenutka spoznaje da je došlo do proboja. Osim toga, svi korisnici čiji su podaci ugroženi moraju biti bez odgode obaviješteni o tom riziku.
Članak 8.
Civitas Vetus Ielsae j.d.o.o. dužan je najkasnije u zakonskom roku od podnošenja zahtjeva, svakom ispitaniku na njegov zahtjev, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:
Ø dostaviti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega ili ne
Ø dati obavijest u razumljivom roku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,
Ø omogućiti uvid u osobne podatke koji se odnose na njega,
Ø dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,
Ø dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega.
Na zahtjev osobe, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika, te u slučaju ako samo to utvrdi, „Dragec-Promet“ dužan je dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu sa Zakonom, te o izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju najkasnije u zakonskom roku obavijestiti osobu na koju se podaci odnose i primatelju osobnih podataka.
Zahtjev se podnosi pisanim putem osobama zaduženima za zaštitu osobnih podataka u Civitas Vetus Ielsae j.d.o.o..
Ukoliko ispitanik smatra da su mu povrijeđena prava može se žaliti nadležnoj instituciji za zaštitu osobnih podataka.
Članak 9.
Na sva pitanja zaštite, prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka koja nisu uređena ovim Pravilnikom neposredno se primjenjuju odredbe Uredbe GDPR i Zakona.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja
Civitas Vetus Ielsae j.d.o.o., Jelsa 765, 21465 Jelsa, OIB: 21344205981
Direktor Ivo Drinković

bottom of page