Opći uvjeti poslovanja


Na temelju članka 18. Zakona o posredovanju u prometu nekretninama („Narodne novine“ br. 107/07., 144/12., 14/14., 32/19.), trgovačko društvo Sotto In Su d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kralja Zvonimira 33, OIB: 96039678146, zastupano po direktoru Margiti Šarić s prebivalištem u Zagrebu, Ulica kralja Zvonimira 33, OIB: 29270840137, donosi sljedeće:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

1.1.    Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (dalje u tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe koja s Posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju u kupnji, prodaji, zamjeni, najmu ili zakupu nekretnina (dalje u tekstu: Nalogodavac).

1.2.    Sklapanjem Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina (dalje u tekstu: Ugovor o posredovanju) Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih Općih uvjeta te da ih prihvaća u cijelosti.

Članak 2.

2.1.    Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:

Posrednik u prometu nekretnina je agencija za promet nekretninama Sotto In Su d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kralja Zvonimira 33, OIB: 96039678146, zastupano po direktoru Margiti Šarić s prebivalištem u Zagrebu, Ulica kralja Zvonimira 33, OIB: 29270840137, koje trgovačko društvo ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama (dalje u tekstu: Posrednik).

Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina i kao takva zaposlena kod Posrednika ili koja s Posrednikom surađuje na temelju ugovora o poslovnoj suradnji (dalje u tekstu: Agent).

Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

Nekretnine su čestice zemljišne površine, sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju u prometu nekretnina (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina -  dalje u tekstu: Nalogodavac)

Treća osoba je osoba koju Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, neovisno o tome ima li Posrednik i s trećom osobom također sklopljen ugovor o posredovanju (dalje u tekstu: Treća osoba).

Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac obvezao isplatiti Posredniku za izvršenu uslugu posredovanja.

O OPĆIM UVJETIMA POSLOVANJA
Članak 3.

3.1.    Opći uvjeti dostupni su u sjedištu i uredima Posrednika te na internetskoj stranici Posrednika www.sottoinsu.hr 

3.2.    Opći uvjeti primjenjuju se prema Nalogodavcima zajedno s pojedinačno sklopljenim Ugovorima o posredovanju i čine njihov sastavni dio.

3.3.     Ako se odredbe Ugovora o posredovanju razlikuju od Općih uvjeta, primjenjuju se odredbe Ugovora o posredovanju.

PONUDA
Članak 4.

4.1.    Ponuda nekretnina Posrednika temelji se na podacima koji su zaprimljeni pisanim, elektroničkim i/ili usmenim putem od vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju, u zakup ili najam, kao i na podacima sadržanim u pisanim, elektroničkim i/ili usmenim nalozima Nalogodavca.

4.2.    Nalogodavac je dužan Posredniku dati potpune i točne podatke te valjane i istinite isprave koje se odnose na kakvoću, legalnost, vlasništvo i druga stvarna prava vezana za predmet posredovanja te snosi punu odgovornost za istinitost i točnost svih podataka o predmetu posredovanja, kao i osobnih podataka danih Posredniku vezanih uz pravni posao za koji Posrednik posreduje.

4.3.    Nalogodavac prima na znanje i prihvaća da svu odgovornost koja bi proizlazila ili bila posljedica povrede odredbi iz prethodnog stavka snosi isključivo Nalogodavac.

4.4.    Ponuda i/ili podaci o nekretninama se smatraju potvrđeni potpisivanjem Ugovora o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika.

4.5.    Nalogodavac prima na znanje da postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine, mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje te da za takve slučajeve Posrednik ne snosi odgovornost.

4.6.    Ponude i obavijesti Posrednika Nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi.

4.7.    Ako je Nalogodavac već upoznat s nekretninama koje su mu ponuđene, obvezan je bez odgode, a najkasnije u roku od 24 (slovima: dvadesetičetiri) sata o tome obavijestiti Posrednika pisanim putem (elektroničkom poštom, faksom, preporučenim pismom i sl.). U suprotnom će se smatrati da ga Posrednik doveo Nalogodavca u vezu s predmetnom nekretninom odnosno Trećom osobom te je Nalogodavac obvezan u cijelosti ispuniti ugovorne obveze prema Posredniku.

CIJENA NEKRETNINA
Članak 5.

5.1.    Cijene nekretnina iskazane su u valuti Euro, odnosno službenoj valuti Republike Hrvatske. 

UGOVOR O POSREDOVANJU
Članak 6.

6.1.    Ugovorom o posredovanju obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na Nekretnini i/ili u vezi s Nekretninom, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu Posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen, pri čemu se pod sklopljenim pravnim poslom podrazumijeva i sklapanje predugovora kojim su se ugovorne strane obvezale sklopiti glavni ugovor o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na Nekretnini i/ili u vezi s Nekretninom.

6.2.    Ugovor o posredovanju se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme. Ako ugovorne strane samim Ugovorom o posredovanju ne ugovore rok na koji ga sklapaju, Ugovor o posredovanju je sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci od dana sklapanja istog.

Članak 7.

7.1.    Nalog za posredovanje može se Posredniku dati usmenim putem, gdje se u takvim i sličnim slučajevima imaju primjenjivati sve odredbe važećih Općih uvjeta, Cjenika, Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

7.2.    Posrednik može na temelju izričitog usmenog naloga Nalogodavca vršiti uslugu oglašavanja nekretnine na svojim internet stranicama i istu evidentirati u dnevniku o posredovanju, a kada se za predmetnu nekretninu zainteresira potencijalna suprotna ugovorna strana o tome će obavijestiti Nalogodavca. Ukoliko Nalogodavac odbije potpisati Ugovor o posredovanju, utoliko Posrednik nije obvezan potencijalnu suprotnu ugovornu stranku dovesti u vezu s Nalogodavcem. Posrednik u tom slučaju može ugovoriti plaćanje posredničke naknade u cijelosti od suprotne ugovorne strane.

7.3.    Posrednik ni u kojem slučaju ne odgovara ako u tijeku ili nakon sklapanja pisanog Ugovora o posredovanju s Nalogodavcem potencijalna druga ugovorna strana odustane od sklapanja ugovora za koji je posredovano.

Članak 8.

8.1.    Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potrebno je da svi suvlasnici ili punomoćnik svih suvlasnika u ime i za račun suvlasnika zaključe Ugovor o posredovanju s Posrednikom.

8.2.    Punomoćnik iz stavka 1. ovog članka mora biti opunomoćen za potpisivanje Ugovora o posredovanju na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Članak 9.

9.1.    Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili pisanim otkazom od bilo koje od ugovornih strana uz otkazni rok od 30 (slovima: trideset) dana.

9.2.    Nalogodavac može otkazati Ugovor o posredovanju pod uvjetom da otkaz nije protivan načelu savjesnosti i poštenja i ne pada u nevrijeme s namjerom da se Posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu.

9.3.    U slučaju prestanka Ugovora o posredovanju iz razloga naznačenog stavku 1. ovog članka Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

9.4.    Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka Ugovora o posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno.

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE
Članak 10.

10.1.    Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani pravni posao neće angažirati nijednog drugog posrednika, koja obveza mora biti izričito ugovorena (dalje u tekstu: Ugovor o isključivom posredovanju).

10.2.    Prilikom zaključivanja Ugovora o isključivom posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

10.3.    Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu Naknadu kao i stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

10.4.    Ako je ugovorom o isključivom posredovanju ugovoreno, Nalogodavac je dužan Posredniku platiti ugovornu naknadu/kaznu kao i stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja i za slučaj da samostalno sklopi pravni posao s trećom osobom za vrijeme trajanja ugovora o posredovanju.

10.5.    Prilikom zaključivanja Ugovora o isključivom posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

10.6.    Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen, ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana prema odredbama sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju.

10.7.    Odredbe članka 9.3. i 9.4. ovih Općih uvjeta primjenjuju se i na Ugovor o isključivom posredovanju.

OBVEZE POSREDNIKA
Članak 11.

11.1.    Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji, ugovora o najmu ili ugovora o zakupu nekretnine obavljati osobito sljedeće:

1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi sklapanja posredovanoga posla;
2. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;
3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini;
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje koje proizlaze iz Ugovora te koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebnu naknadu prema unaprijed iskazanim troškovima;
5. omogućiti pregled nekretnina;
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao;
7. čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište;
9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate;
10. sastaviti ugovor o kupoprodaji u suradnji s odvjetničkim uredom s kojim Posrednik ima zaključen ugovor o poslovnoj suradnji te snositi troškove ovjere potpisa na ugovoru o kupoprodaji kod javnog bilježnika (navedeno se odnosi samo na pravni posao kupoprodaje);
11. upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ br. 108/17., 39/19., 151/22.).

11.2.    Posrednik svoje obaveze može izvršiti i posredstvom druge osobe koja je poslovni partner Posrednika, njezin zaposlenik ili zaposlenik druge osobe koja je na bilo koji način povezana s Posrednikom. Posrednik je ovlašten kontaktirati i surađivati s drugim posrednicima za prodaju nekretnina u svrhu ispunjenja naloga Nalogodavca.

Članak 12.

12.1.    Uz obveze iz članka 11. ovih Općih uvjeta, Posrednik se obvezuje Nalogodavcu, na zahtjev Nalogodavca, a u suradnji s odvjetničkim uredom s kojim Posrednik surađuje izvršiti:

1. sastavljanje predugovora o pravnom poslu za koji je zaključen Ugovor o posredovanju;
2. izvršiti uknjižbu prava vlasništva u zemljišnim knjigama nadležnog zemljišnoknjižnog suda i u drugim javnim upisnicima;
3. kod trgovačkih društava pružatelja komunalnih usluga izvršiti registraciju Nalogodavca kao novog korisnika usluga.

12.2.    U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Nalogodavac je dužan kod Posrednika potpisati odvjetničku punomoć za zastupanje odvjetničkom uredu s kojim Posrednik ima zaključen Ugovor o poslovnoj suradnji u dovoljnom broju primjerka za izvršenje traženih dodatnih radnji.

OBVEZE NALOGODAVCA
Članak 13.

13.1.    Sklapanjem Ugovora o posredovanju s Posrednikom, Nalogodavac preuzima sljedeće obveze:

1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja,  predočiti točne podatke o nekretnini te ako raspolaže lokacijskom, građevinskom ili uporabnom dozvolom za nekretninu, dati Posredniku na uvid i kopiranje lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora, kao i dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani;
2. dati Posredniku na uvid i kopiranje isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini;
3. osigurati Posredniku i Trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine;
4. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
5. istodobno sa sklapanjem predugovora ili ugovora isplatiti Posredniku naknadu, osim ako Ugovorom o posredovanju nije dogovoren drugačiji način isplate naknade (npr. obročno);
6. naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja;
7. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini;
8. u slučaju bilo kakvih zahtjeva Trećih osoba prema Posredniku s osnova naknade štete, a po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni sadržaj od strane Nalogodavca ili objavljeni sadržaj od strane Posrednika na temelju podataka i dokumentacije dostavljene od strane Nalogodavca Posredniku, Nalogodavac preuzima svu pravnu odgovornost i obvezan je poduzeti potrebne radnje kako bi obranio i zaštitio Posrednika od svih takvih zahtjeva, a u suprotnom se obvezuje nadoknaditi Posredniku štetu koja bi eventualno nastala na temelju zahtjeva Trećih osoba po toj pravnoj osnovi;
9. dostaviti Posredniku potrebne podatke i materijale za objavu na internetskim stranicama u propisanim formatima te u slučaju objave nekretnine na internetskim stranicama iste odmah pregledati i obavijestiti Posrednika o eventualnim primjedbama pisanim putem, a najkasnije u roku od 5 dana od objave. Ako Nalogodavac ne ispuni obvezu iz ovog stavka, smatra se da je objavljeni sadržaj odobren u cijelosti;
10. odgovarati na sve pozive i upite Posrednika koji su u vezi s obavljanjem usluge, surađivati i ne ometati izvršenje usluge.

13.2.    Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će Posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je u tom slučaju dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji troškovi ne mogu biti manje od 1/3 niti veći od ugovorene Posredničke naknade.

13.3.    Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla, a naročito ako nije upozorio da nekretnina koja je predmet Ugovora o posredovanju predstavlja bračnu/izvanbračnu stečevinu.

POSREDNIČKA NAKNADA
Članak 14.

14.1. Visina posredničke naknade određuje se Ugovorom o posredovanju. Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svi radnji Posrednika iz članka 11. ovih Općih uvjeta.

14.2.    U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene člankom 11. ovih Općih uvjeta, a naročito u slučajevima iz članka 12. ovih Općih uvjeta, Nalogodavac je uz Posredničku naknadu za radnje iz članka 11. ovih Općih uvjeta, dužan platiti i naknadu za obavljanje radnji iz članka 12. Općih uvjeta koja iznosi 50,00 EUR (slovima: pedeseteuranulacenti) po započetom satu te naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji.

14.3.    U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene člankom 11. ovih Općih uvjeta, a naročito u slučajevima iz članka 12. ovih Općih uvjeta, Nalogodavac je uz Posredničku naknadu, kao i naknadu iz stavka 2. ovog članka, obvezan platiti i sudske, upravne i druge pristojbe radi uknjižbe prava vlasništva, ovjere potpisa na ugovoru/predugovoru (osim u slučaju iz članka 11.1. točke 10. ovih Općih uvjeta) ili prijenosa komunalnih usluga.

14.4.    Posrednik je dužan posebno i izričito obavijestiti Nalogodavca o naknadi iz stavka 2. ovog članka kao i o obvezi plaćanja pristojbi iz stavka 3. ovog članka prilikom upoznavanja Nalogodavca s mogućnosti pružanja dodatnih usluga iz članka 12. ovih Općih uvjeta.

14.5.    Na sve iznose naknada i troškova obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 15.

15.1.    U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje i sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je predugovorom ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku u dva jednaka dijela, od kojih prvi dospijeva na dan isplate kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene, a drugi na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora.

15.2.    U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, ali kojim nije ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora.

15.3.    U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog ugovora u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je ugovorom ugovorena isplata kapare i/ili isplata ugovorene kupoprodajne cijene u obrocima, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku u dva jednaka dijela, od kojih prvi dospijeva na dan isplate kapare i/ili prvog obroka ugovorene kupoprodajne cijene, a drugi na dan isplate ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti, odnosno na dan isteka roka određenog glavnim ugovorom za isplatu ugovorene kupoprodajne cijene.

15.4.    U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog ugovora u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je ugovorom ugovorena jednokratna isplata ugovorene kupoprodajne cijene, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku na dan isplate ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti, odnosno na dan isteka roka određenog glavnim ugovorom za isplatu ugovorene kupoprodajne cijene.

15.5.    Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom je nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, od ispunjenja sklopljenog ugovora ne utječu na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati Naknadu za posredovanje u visini i na način utvrđen ovim Općim uvjetima i sklopljenim Ugovorom o posredovanju.

15.6.    Nalogodavac je dužan platiti naknadu za posredovanje i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja (primjerice, ali ne isključivo: ugovor o kupoprodaji, bilo koji drugi pravni posao kojim dolazi do promijene vlasništva nekretnine, ugovor o prijenosu poslovnih udjela, otkup potraživanja, darovni ugovor i slično) pri čemu se Naknada u tom slučaju obračunava u ugovorenom iznosu u odnosu na ukupnu novčano izraženu vrijednost tako zaključenog pravnog posla.

Članak 16.

16.1.    Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je primjerice:

- neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine; ili
- organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; ili
- Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, email adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

16.2.    Nakon prestanka Ugovora o posredovanju, Posrednik ima pravo na naknadu u roku do 12 (slovima: dvanaest) mjeseci i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju.

16.3.    Ako Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je posrednik dostavio prihvatljivu ponudu, odnosno ponudu u visini jednakoj ili višoj od tražene cijene u ugovoru o posredovanju/isključivom posredovanju) dužan je Posredniku naknaditi svu štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi Posredniku sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene Naknade za posredovanje.

16.4.    Nalogodavac se obvezuje Posredniku isplatiti Naknadu i u slučaju da ugovor za posredovani pravni posao s Nalogodavcem sklopi, odnosno kupoprodajnu cijenu, najamninu ili cijenu zakupa, isplati bilo koja fizička ili pravna osoba koja je povezana bilo bračno, izvanbračno ili rodbinski, bilo članski, bilo s organima upravljanja ili na bilo koji drugi način sa trećom osobom, kupcem, prodavateljem, najmodavcem, najmoprimcem, zakupodavcem ili zakupnikom, koju je Posrednik doveo u vezu sa Nalogodavcem radi sklapanja kupoprodajnog ugovora ili radi bilo kojeg drugog posredovanog posla, bez obzira je li ta povezana osoba sama sudjelovala u pregovorima oko sklapanja kupoprodajnog ugovora ili bilo kojeg drugog posredovanog posla.

16.5.    Posrednik ima pravo i na Naknadu u slučaju da Nalogodavac raspolaže nekretninom koja je predmet posredovanja na bilo koji način prema jednoj od osoba navedenoj u prethodnom stavku te ta osoba nakon takvog raspolaganja sklopi posredovani pravni posao ili posao kojim se postiže ista svrha kao posredovanim poslom sa Trećom osobom ili jednom od osoba iz prethodnog stavka tako povezanom s Trećom osobom.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU I UGOVORNA KAZNA
Članak 17.

17.1.    Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, Posrednik je obvezan oštećenim osobama nadoknaditi stvarnu štetu koju su one zbog odavanja i nečuvanja poslovne tajne pretrpjele. Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne ako Posrednik otkrije podatke koje je dužan čuvati kao poslovnu tajnu u slučaju prenošenja Ugovora o posredovanju na drugog posrednika. Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako Posrednik otkrije podatke koje je dužan čuvati kao poslovnu tajnu drugim posrednicima s kojima surađuje ili osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu.

17.2.    Ako Nalogodavac sklopi pravni posao za koji je ugovoreno posredovanje ili pravni posao različit od posredovanog, a koji je iste vrijednosti kao i posredovani pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom, za vrijeme trajanja posredničkog ugovora ili u roku 12 mjeseci (dvanaest mjeseci), nakon njegova prestanka, s osobom s kojom ga je u vezu doveo Posrednik, s ciljem da Posrednika liši posredničke naknade, isto se smatra  povredom ugovornih obveza i razlogom za raskid Ugovora o posredovanju. U tom slučaju, Nalogodavac je dužan Posredniku, osim troškova u visini provizije, isplatiti i ugovornu kaznu u iznosu ugovorene posredničke naknade, koja dospijeva danom sklapanja pravnog posla koji je iste vrijednosti ili kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

17.3.    Ako Nalogodavac suprotno načelu savjesnosti i poštenja uđe u pregovore s Trećom osobom bez prave namjere da s tom stranom sklopi ugovor, isto se smatra bitnom povredom ugovornih obveza i razlogom za raskid Ugovora o posredovanju. U tom slučaju, Nalogodavac je dužan Posredniku nadoknaditi stvarno nastalu štetu i isplatiti ugovornu kaznu u iznosu ugovorene provizije, koji dospijevaju danom raskida ugovora.

17.4.    Nalogodavac je odgovoran za štetu ako je postupio prijevarno ili ako je zatajio i/ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja, a to je znao ili trebao znati. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Posredniku i/ili trećoj osobi s kojom ga je Posrednik doveo u vezu. Opisani slučajevi su razlog za raskid ugovora, zbog kojih je Nalogodavac dužan Posredniku isplatiti ugovornu kaznu u visini posredničke naknade, koja dospijeva na naplatu danom raskida Ugovora o posredovanju.

17.5.    Za slučaj da Posrednik s Trećom osobom postigne dogovor u vezi posredovanog pravnog posla, s kojim se Nalogodavac suglasio, a Nalogodavac nakon dovršetka pregovora, tijekom zaključivanja posredovanog posla, odustane od zaključenja pravnog posla bez opravdanog razloga ili izmjeni bitne uvjete ugovora za koji se posreduje i time onemogući zaključenje pravnog posla, isto se ima smatrati razlogom za raskid Ugovora o posredovanju. U opisanom slučaju, Nalogodavac se obvezuje Posredniku platiti ugovornu kaznu u visini posredničke naknade, koja dospijeva danom raskida ugovora o posredovanju.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.

18.1.    Posrednik zadržava pravo ažuriranja ili izmjene Općih uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

18.2.    U slučaju ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja, na Nalogodavca se primjenjuju Opći uvjeti poslovanja koji su bili na snazi u vrijeme sklapanja Ugovora o posredovanju.


Članak 19.

19.1.    Na odnose između Posrednika i Nalogodavca i Trećih osoba, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili Posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima te drugih važećih pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

19.2.    Eventualne sporove između Posrednika i Nalogodavca nastojat će se riješiti mirnim putem, a u protivnom je mjesno nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 20.

20.1.    Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od 


Civitas Vetus Ielsae j.d.o.o.    
po članu uprave Ivi Drinković